Az apátistvánfalvai Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda
Dvojezična osnosvna šola in vrtec - Števanovci

2007. szeptember 1.-e óta bevezetésre került a kéttannyelvű oktatás az első osztálytól felmenő rendszerben. A 2014/2015-ös tanévben már mind a nyolc osztályban a két tanítási nyelvű oktatási forma alapján tanulnak tanulóink. Ez azt jelenti, hogy az osztályonkénti heti kötelező óraszám 50%-ában tanulják tanulóink a szlovén nyelvet. A heti öt szlovén óra és népismeret mellett a következő tantárgyak oktatása folyik két nyelven (szlovénul és magyarul): ének, testnevelés,rajz, technika, környezetismeret. A felső tagozatban ehhez még társul a matematika, fizika és informatika.


apáti iskola

Az új oktatási struktúra vonatkozásában tapasztalataink rendkívül kedvezőek. Az alacsony tanulói létszám miatt a tanulók egyéni fejlesztése, a felzárkóztatás, a differenciált oktatás és nevelés a fő erősségünk. Felújított iskolánk családias környezetet biztosít, rendelkezünk az oktatáshoz szükséges modern eszközökkel is. A bizalom, a nyitottság, nyugodtság jellemzi a tanuló- pedagógus kapcsolatot.

A kötelező tanórákon kívül számos lehetőségük van a tanulóknak a szakkörökön való részvételre. A szlovén néptánccsoport már több éve aktívan működik. A csoportnak nagyon sok fellépése van nemcsak a Rába-vidéken, hanem Szlovéniában is. 2014.szeptemberétől a legkisebbek kezdtek el  aktívan dolgozni és tanultak szlovén táncokat.

Az intézmény kétnyelvű énekkara is állandó szereplője a különböző rendezvényeknek. A Szentgotthárdon megrendezendő népdaléneklési versenyen is nagyon szép sikereket érnek el a kis énekeseink.

A fazekas szakkörön a „kis fazekasok” aktívan és szívvel-lélekkel formálják meg az agyagot és szebbnél – szebb nép,- és iparművészeti termékeket készítenek.

A diáksport is lehetőséget ad a tanulóknak a kikapcsolódásra, a mozgásigény és az egészséges életmód kialakításához.
Nagyon jó kapcsolatokat alakítottunk ki a testvériskolákkal.  Évente több alkalommal találkozunk a szüret, a sport és kulturális találkozók  révén.

Intézményünk egy 2 éves projekt keretében "Innováció az Apáti iskolában" címmel több mint 23 milliós pályázati támogatásban részesült.

A lendvai projekt  keretében aktívan dolgozunk együtt a szlovén partnerekkel, aminek részesei a tanulók és a pedagógusok.

Intézményünk fenntartója 2012.07.01. óta az Országos Szlovén Önkormányzat, amely kiemelt feladatának tekinti az intézmény működését, szakmai sikereit és fejlesztését.

Az alacsony tanulói és pedagógusi létszámot figyelembe véve minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy gyermekeink, tanulóink jól érezzék magukat az iskolában, óvodában, és az iskola, valamint a lakóhelyünk jó hírnevét öregbítsék. Elsődleges célunk a szlovén nyelv megtartása, átörökítése, identitás valamint a két tannyelvű oktatás 

Holecz Lajosné

 

Dvojezična Osnovna Šola in Vrtec Števanovci

Od 1-ega septembra 2007 je začela šola delati po dvojezičnem pouku. V šolskem letu 2014/2015 smo dosegli dvojezičnost vse do osmih razredov. Vsi učenci naše šole se učijo po tem učnem načrtu. To pomeni da vsaki učenec pri obvezni uri 50 % se uči slovenski jezik. Tedensko imamo 5 ur slovenščine, 1 uro spoznavanje slovenstva in še naslednje predmete se učijo dvojezično(slovensko in madžarsko): tehnika, petje, risba, telesna vzgoja, spoznavanje okolje, matematika. V 7. in 8. razredu pa matematiko, fiziko in informatiko smo začeli  po novem.

Dobre mnenje imamo. Malo učencev imamo v razredah, posebej se lahko z njimi ukvarjamo, kateri so malo slabši jih mnogo lahko pomagamo in diferenciramo. Obnovljena šola družinsko okolje ponuja otrokom. Imamo vse stvari, katere rabimo pri pedagoški deli. Odprtost, zaupanje,skupno delo je našo pozitivnost med učiteljem in učencem.

Po pouku imajo mnogo možnosti delati v različnih krožkih. Slovenska folklorna skupina že več let dela aktivno. Mnogo nastopov so imeli v Porabju in v Sloveniji. Od septembra 2014. so začeli plesati najmanjši.

Pevski zborček mnogo nastopov ima na šolskih prireditvih in tudi izven šole. Na tekmovanju lepe uspehe so dosegli v Monoštru.

Mali lončarji aktivno in pridno delajo vsak teden. Lončar jim pomaga iz Slovenije. Zelo lepe izdelke naredijo. Šport jim da možnost na gibanje, na zdravo življenje  Tedensko. enkrat imamo angleški krožek in tudi citre.

 Zelo dobre in globoke stike imamo s slovenskimi šolami. Večkrat se srečamo v enem šolskem letu, to je športno, kulturno in trgatveno srečanje.

V projektu”Inovacija na števanovski šoli” smo dobili več kot 23 milijon forintov.

V lendavskem projektu e-kompetence, dvojezičnost aktivno delamo s slovenskimi partnerjami.

Vzdrževale je naše  šole Državna Slovenska Samouprava od 01.07. 2012.

Zelo se borimo za to majhno šolo in za učence. Upam, da se dobro počutijo otroci, učitelji in starši. Na tem delamo skupaj, da dobro sloves spoznajo vsi, pri stikih se trudimo za širjenjost.

Cilj je ohranjanje slovenskega jezika, naj se naučijo naši učenci in tudi učitelji, ki še ne znajo. Identiteto  in dvojezičnost naj se še razširi.

                                                                                              Agica Holecz

 ravnateljica 

 

Új széchényi terv